1° Trimard Classic. Bijzonder Wedstrijdreglement
__________________________________________________

De 1e Trimard Classic wordt ingericht door All Car Promotions vzw op 14-15 april 2018 met start te Madonna (Langemark).

A. PROGRAMMA:

TIMING

15.09.2017 : Verschijnen reglement

01.10.2017  : Aanvang inschrijvingen (20u00)

31.03.2018  : Afsluiten van de voorinschrijvingen (24u00)

 

14.04.2018

 07u00 : Opening secretariaat en aanvang documentencontrole

08u00 :  Sluiting van de administratieve controle

08u45 :  Uithangen lijst “Deelnemers toegelaten tot start” / indien nodig mondelinge briefing

09u01 :  Vertrek eerste wagen Madonna,  voorziene aankomst eerste deelnemer Dinant : 18u00

20u00 :  Gezamenlijk diner met alle deelnemers

 

15.04.2018

09u30 :  Start eerste wagen aan hotel Pont a Lesse (Dinant)

17u00 :  Aankomst eerste wagen Madonna

18u00 :  Afsluitend diner gevolgd door de prijsuitreiking Klassementen

Officieuze uitslag 15 minuten na aankomst laatste deelnemer

Definitieve uitslag 30 minuten na officieuze uitslag

Prijsuitreiking 19u30 zaal ’t Buskantje, Klerkenstraat 134, Langemark-Poelkapelle


Start en finishplaats: zaal ’t Buskantje, Klerkenstraat 134, Langemark-Poelkapelle

B. ORGANISATIE:

Art. 1.1 Definitie : 
Deze wedstrijd wordt georganiseerd onder de PAK West Vlaanderen en komt niet in aanmerking voor een klassement. Deze wedstijd heeft als doelstelling om de piloot en copiloot tot het maximum te laten genieten binnen een competitief kader. 


Art. 1.2:  Inrichtende organisatie All Car Promotions vzw. 
Wedstrijdsecretariaat / Permanentie voor de wedstrijd :

Johny Verté, Sint-Pietersmolenstraat 19, 8000 Brugge, 050/31.10.46, johny.verte@skynet.be
Relatie deelnemers: Pieter De Craemer 0477/98.76.13


Art. 1.3 Officials van de wedstrijd : 
Sportcommissie VAS :

- Voorzitter van het College :       Nog aan te duiden                 licentie

- Lid :                                                           Nog aan te duiden                 licentie

Technische commissie VAS :

- Verantwoordelijke                       Nog aan te duiden                   licentie

Wedstrijdleiding :

- Wedstrijdleider                              Kenneth Verté                           licentie

- Adjunct wedstrijdleider             Gino Vanacker                          licentie

- Secretaris                                           Johny Verté                                licentie

- Relatie deelnemers                      Pieter De Craemer                licentie

 

C. BIJZONDERE BEPALINGEN:

Art. 2 Beschrijving / omschrijving : 
1. Lengte van het parcours :  De wedstrijd zal ongeveer 650km zijn, verdeeld over 2 wedstrijddagen.

2. Moeilijkheidsgraad : Er zullen 2 klassen voorzien zijn, namelijk classic voor de gevorderde teams en  touring voor de mensen met weinig tot geen ervaring.

3. • Classic :  Bol - pijl met en zonder afstanden,  RT’s,  ingetekende kaarten,  eenvoudige pijlen- en puntenrit.

     • Touring : Het volledige roadbook zal opgemaakt zijn in Bol-pijl.
Voor de categorie Classic zullen ook regelmatigheidstrajecten voorzien zijn, deze dienen aan een vooraf opgelegd gemiddelde gereden te worden.


Art. 3 Inschrijvingen : 
De aanvraag tot deelname aan de rit moet volledig ingevuld toekomen bij de verantwoordelijke voor de inschrijvingen. Er zal prioriteit verleend worden aan deelnemers die zich vooraf ingeschreven hebben. De inrichter heeft het recht om de inschrijving van een deelnemer te weigeren na schriftelijke afgifte van de gemotiveerde reden aan het college van sportcommissarissen. Door het invullen van het inschrijvingsformulier verbinden de piloten en copiloten zich er toe om het huidig reglement na te leven. Er worden maximaal 40 wagens toegelaten tot de start! Inschrijven kan via de website of door het inschrijvingsformulier te bezorgen aan de verantwoordelijke van de inschrijvingen: Johny Verté, ten laatste op 31 maart 2018 om 24u00. Via website: www.trimard-classic.be; Via mail: johny.verte@skynet.be; Via de post: Sint-Pietersmolenstraat 19, 8000 Brugge
Belangrijk: Wie heeft ingeschreven komt op een voorlopige deelnemerslijst. Alleen wie is ingeschreven en heeft betaald komt op de startlijst. Om te genieten van het voorkeurtarief moet er worden betaald voor 15 februari 2018.


Art. 4 Inschrijvingsrecht en verzekering :
De inrichter heeft een verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten conform de Belgische wet van 21 november 1989 op de verplichte verzekering. De verzekering begint voor iedere deelnemer bij de start (administratieve controle) en eindigt na het afgeven van de controlekaart op het einde van de wedstrijd. (verzekeringsmaatschappij:) Voor deelnemers die vóór het bovengenoemde tijdstip, om welke reden ook, ophouden deel te nemen op grond van bepalingen in dit reglement worden beschouwd als niet meer deelnemend en zijn dusdanig niet meer gedekt door bovenvermelde verzekering. Deelname in de kosten: hierin zijn inbegrepen de bijdragen aan VAS en PAK, verzekering, roadbook,...

Het inschrijvingsrecht is bepaald op €465 per team ingeschreven en betaald voor 15/02/2018.

Vanaf 16/02/2018 tot 31/03/2018 bedraagt de inschrijving 525€.

Inbegrepen in het inschrijvingsrecht zijn:

• Ontbijt bij de start

• Belegd broodje bij de middagpauze

• 3 Gangen diner bij aankomst zaterdagavond

• 1 hotelovernachting o.b.v. dubbele kamer

• Uitgebreid ontbijtbuffet op zondagochtend

• Lunch in de stopplaats zondag middag

• Diner tijdens de prijsuitreiking op zondagavond
• Alle verzekeringen/ rallyborden en Road books voor het volledige evenement

Het inschrijvingsrecht dient betaald te worden op rek. nr. BE60 9791 5325 6870  op naam van: All Car Promotions vzw. met vermelding van “naam piloot + naam co piloot”.
Bij annulering door de deelnemer:

• Bij annulering voor 15.02.2018 volledige terugbetaling van de inschrijvingsgeld.

• Bij annulering voor 31.03.2018 50% terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

• Bij annulering na 31.03.2018 Geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld, wel mag de equipe vervangen worden door een andere equipe.
Zakelijk inschrijven is ook mogelijk, hiervoor bieden we verschillende formules aan. Bij interesse kunt u contact opnemen met ons op volgend emailadres: pieter.de.craemer@gmail.com


Art. 5 Toegelaten wagens : 
Alle deelnemende wagens moeten in orde zijn met de voorschriften van de wegcode en dus voorzien zijn van : een geldig inschrijvingsbewijs, een geldig groen verzekeringsattest en een geldige keuringskaart. Verder zijn wagens toegelaten met een eerste inschrijving VOOR 01/01/1992.
Bij het ontbreken van één van de hierboven vermelde documenten of bij fraude zullen de betrokken piloten en copiloten de start tot de wedstrijd geweigerd worden. Bij fraude, onder welke vorm dan ook, sluit deze startweigering geen verdere sancties uit.


Art. 6 Toegelaten piloten / copiloten : 
Een team dat deelneemt aan een rittensport dient te bestaan uit piloot en copiloot. Alle piloten moeten beschikken over een geldig rijbewijs. Alle piloten en copiloten moeten beschikken over een geldige VAS of ASAF vergunning 2018. De dag van de wedstrijd kan er een VAS dag toelating bekomen worden (€15,00 per persoon). Copiloten kunnen deelnemen vanaf de dag dat ze 12 jaar oud zijn. Voor zover zij de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben moeten zij over de schriftelijke toelating van de ouders of voogd beschikken.


Art. 7 Controlekaart
Bij de start zal iedere deelnemer een controlekaart ontvangen voorzien van een startnummer, klasse en starttijd. De controleletters, -cijfers en stempels die langs het parkoers staan opgesteld, moeten met onuitwisbaar materiaal ingevuld worden in het eerstvolgende vrije vakje van de controlekaart. Overschrijvingen, schrappingen, meerlijnig of dubbel-dik schrijven zullen steeds als fout aanzien worden. Alle controles zullen rechts van de weg staan. De plaats van een controle kan nooit aanleiding geven tot het indienen van een klacht dienaangaande. Alle bemande controles worden geopend 30 minuten voor de ideale doortocht van de eerste deelnemer en sluiten 30 minuten na de ideale doortocht van de laatste deelnemer. Tijdcontroles (vast en geheim), stempel- en zelfcontroles staan beschreven in het VAS sportreglement en Vlaamse Rittensportgids. De controlekaart zal bij elke tijdcontrole ter aftekening aangeboden worden.


Art. 8 Tijden en tussenstanden, officieel uithangbord : 
Alle officiële mededelingen, addenda, vaststellingen, beslissingen en tussenstanden worden geafficheerd op het officieel uithangbord op de verschillende start en finish locaties.

 
Art. 9 Wijzigingen : 
Alle addenda, vaststellingen en beslissingen zullen op het officieel uithangbord geafficheerd worden. Deze documenten maken integraal deel uit van het particulier reglement. In het geval van addenda en vaststellingen zullen de betrokken deelnemers schriftelijk op de hoogte gebracht worden en zij zullen voor kennisname moeten aftekenen. Addenda en vaststellingen worden door de wedstrijdleider getekend, beslissingen worden door de wedstrijdleider en het college van sportcommissarissen getekend.


Art. 10 Reglement en klachten : 
De wedstrijdleiding is belast met de toepassing van het huidig reglement gedurende het verloop van de wedstrijd. Elke klacht over deze toepassing moet ter inlichting en besluit overgemaakt worden aan het college van sportcommissarissen. Elk geval, niet voorzien door dit reglement, zal onderzocht worden door het college van sportcommissarissen die in samenspraak met de wedstrijdleiding een beslissing zullen nemen. Indien men een klacht / opmerking / vraag heeft kan dit schriftelijk via het daarvoor voorziene formulier bezorgd worden aan de relatie deelnemers. We proberen zo snel mogelijk een antwoord te geven via de relatie deelnemers. Zie ook VAS sportreglement - hoofdstuk Algemene Voorschriften.


Art. 11 Bestraffingen : 
- Missen van een route controle 5 strafpunten

- Missen van een tijdcontrole 5 strafpunten

- 1 minuut te vroeg aan TK 2 strafpunten

- 1 minuut te laat aan TK 1 strafpunt

- Eerste inbreuk op de wegcode 300 strafpunten

- Tweede inbreuk op de wegcode Niet geklasseerd


Art. 12 Prijzen en bekers : 
Er zijn bekers voorzien voor:

- 1e, 2de en 3e algemeen klassement: beker piloot en co-piloot

- Eerste dame van het algemeen klassement

- Eerste Bryghia Classica team in het algemeen klassement: beker piloot en co-piloot

- Er zal ook een trofee voorzien worden voor de oudste wagen aan de start


Art. 13 Bijkomende bepalingen : 
Alle niet in dit reglement opgenomen gevallen zijn voorzien door het VAS sportreglement. De piloten, copiloten en hun rechthebbenden zien af van elk verhaal dat zij zouden kunnen uitoefenen tegen de inrichters, alsook van elke burgerlijke of strafrechtelijke vervolging tegen de inrichters, medewerkers of officials van de wedstrijd. Indien bijzondere gevallen dit rechtvaardigen behoudt de inrichter zich het recht voor, in akkoord met het college van sportcommissarissen, aan huidig reglement de wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht. Elk schadegeval door de deelnemer veroorzaakt voor, tijdens of na de wedstrijd tegenover derden, andere deelnemers of inrichters, moet zo snel mogelijk schriftelijk aan de wedstrijdleiding worden gemeld. Indien de wedstrijd afgelast zou worden kan de inrichter niet verantwoordelijk gesteld worden en is hij alleen gehouden de inschrijfgelden terug te betalen mits aftrek van 25% algemene kosten.