5° Trimard Classic.
Bijzonder Wedstrijdreglement.
__________________________________________________________________________
De 5 e Trimard Classic is een VAS-Marathon en wordt ingericht door All Car Promotions vzw op 30-31 maart 2024 met start te Madonna (Langemark).
A. PROGRAMMA
TIMING
15.10.2023 Verschijnen reglement
20.10.2023 20u00 Aanvang inschrijvingen
31.01.2024 24u00 Einde inschrijving aan voordeeltarief
10.03.2024 24u00 Afsluiten van de inschrijvingen
29.03.2024 18u00 – 20u30 Mogelijkheid tot administratieve & technische controle +afhalen wedstrijddocumenten
30.03.2024 07u00 Opening secretariaat en afhaling wedstrijddocumenten
07u00 – 08u00 Technische controle
07u45 Sluiting van de administratieve controle
08u00 Uithangen lijst “Deelnemers toegelaten tot start
08u15 Mondelinge Briefing (ter hoogte van het startpodium)
08u30 Vertrek eerste wagen Madonna
18u00 Voorziene aankomst eerste deelnemer
20u30 Gezamenlijk diner met alle deelnemers 31.03.2024
08u30 Start eerste wagen
17u30 Aankomst eerste wagen Madonna
18u30 Afsluitend diner gevolgd door de prijsuitreiking

Klassementen Officieuze uitslag 15 minuten na aankomst laatste deelnemer
Definitieve uitslag 30 minuten na officieuze uitslag
Prijsuitreiking 19u00 Zaal ’t Buskantje, Klerkenstraat 134, Langemark-Poelkapelle
Start en finishplaats: Zaal ’t Buskantje, Klerkenstraat 134, Langemark-Poelkapelle
B. ORGANISATIE
Art. 1.1 Definitie
De wedstrijd wordt georganiseerd door All Car Promotions, lid van de Vlaamse Autosportfederatie en lid van PAK
West-Vlaanderen. De wedstrijd komt in aanmerking voor de VAS Marathon Challenge 2024 en het provinciaal
kampioenschap PAK West-Vlaanderen 2024
Art. 1.2 Inrichtende organisatie
All Car Promotions vzw, Burgemeester Danneelstraat 55, 8500 Kortrijk
Wedstrijdsecretariaat / Permanentie voor de wedstrijd :
Bart Vereecke, Houthulststraat 6, 8840 Staden, Trimardclassic@gmail.com
Relatie deelnemers: Pieter De Craemer 0477/98.76.13
Art. 1.3 Officials van de wedstrijd
Sportcommissie VAS
Zaterdag te bepalen licentie
Zondag te bepalen licentie
Technische commissie VAS
Verantwoordelijke te bepalen licentie
Lid te bepalen licentie
Wedstrijdleiding
Wedstrijdleider Kenneth Verté licentie
Adjunct wedstrijdleider Gino Vanacker licentie
Secretaris Philippe Baeremacker licentie
Relatie deelnemers Pieter De Craemer licentie
Pers verantwoordelijke Bart Vereecke
Feitenrechter Niels Braeckevelt licentie
C. BIJZONDERE BEPALINGEN
Art. 2 Beschrijving / omschrijving
1. Lengte van het parcours
De wedstrijd bestaat uit ongeveer 600km, verdeeld over 2 wedstrijddagen.
2. Moeilijkheidsgraad
We voorzien 3 klassen, de Expert klasse voor de gevorderde teams,de Touring klasse voor deelnemers
met minder of geen ervaring en een balade voor deelnemers zonder ervaring en zonder tijdsdruk. De
maximum gemiddelde snelheid zal in alle klassen de grens van 49,99 km/h nooit overschrijden, en zal
ten alle tijde aangepast zijn aan de omstandigheden.
Art. 3 Toegelaten piloten / copiloten
Een team die deelneemt aan een rittensport/marathon dient te bestaan uit piloot en copiloot.
Alle piloten moeten beschikken over een geldig rijbewijs.
Alle piloten en copiloten moeten beschikken over een geldige VAS of ASAF vergunning 2024. RACB of BFOV
licenties zijn niet geldig.
De dag van de wedstrijd kan er een VAS dagtoelating bekomen worden (€15,00 per persoon).
Copiloten kunnen deelnemen vanaf de dag dat ze 12 jaar oud zijn. Voor zover zij de leeftijd van 18 jaar nog niet
bereikt hebben, moeten zij over de schriftelijke toelating van de ouders of voogd beschikken.
Art. 4 Toegelaten wagens
Alle deelnemende wagens moeten conform zijn met de voorschriften van de wegcode, en dus voorzien zijn van:
een geldig inschrijvingsbewijs, een geldig verzekeringsattest en een geldige groene keuringskaart uitgereikt na
2019.
Bij het ontbreken van één van de hierboven vermelde documenten of bij fraude zullen de betrokken teams de
start tot de wedstrijd geweigerd worden. Bij fraude, onder welke vorm dan ook, sluit deze startweigering geen
verdere sancties uit.
In de Expert klasse zijn enkel auto’s toegelaten met een bouwjaar vóór 01/01/1994
Art. 5 Inschrijvingen en inschrijvingsrecht
De aanvraag tot deelname aan de rit moet volledig ingevuld ontvangen worden door de organisatie. Er zal
prioriteit verleend worden aan deelnemers die zich vooraf ingeschreven hebben. De inrichter heeft het recht om
de inschrijving van een deelnemer te weigeren na schriftelijke afgifte van de gemotiveerde reden aan het college
van sportcommissarissen.
Door het invullen van het inschrijvingsformulier verbinden de piloten en copiloten zich er toe om het huidig
reglement van de wedstrijd na te leven.
Er worden maximaal 65 wagens toegelaten tot de start!
Inschrijven kan via de website of door het inschrijvingsformulier te bezorgen aan de verantwoordelijke van de
inschrijvingen: Bart Vereecke, ten laatste op 10 maart 2024 om 24u00.
Via website: www.trimard-classic.be
Via mail: trimardclassic@gmail.com
Via de post: Houthulststaat 6, 8840 Staden
Belangrijk: Wie heeft ingeschreven komt op een voorlopige deelnemerslijst. Alleen wie is ingeschreven en het
inschrijvingsrecht volledig heeft betaald, komt op de startlijst. Om te genieten van het voorkeurtarief moet het
volledige bedrag betaald zijn vóór 31 januari 2024.
De inrichter heeft een verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten conform de Belgische wet van 21
november 1989 op de verplichte verzekering. De verzekering begint voor iedere deelnemer bij de start
(administratieve controle) en eindigt na het afgeven van de controlekaart op het einde van de wedstrijd.
Voor deelnemers die vóór het bovengenoemde tijdstip, om welke reden ook, ophouden deel te nemen op grond
van bepalingen in dit reglement, worden beschouwd als niet langer deelnemend en zijn dusdanig niet meer
gedekt door bovenvermelde verzekering.
Het voorkeur tarief werd bepaald op € 880 per team en dient te worden ontvangen voor 31/01/2024. Vanaf
01/02/2024 tot 10/03/2024 bedraagt het inschrijvingsrecht 930€ . De deelnemers die inschrijven voor de
balade betalen 830 euro per team voor 10/3/2024.
Inbegrepen in het inschrijvingsrecht zijn:
• Ontbijt bij de start
• Lunch op zaterdagmiddag
• 3-gangen diner bij aankomst zaterdagavond
• Hotelovernachting o.b.v. dubbele kamer
• Uitgebreid ontbijtbuffet op zondagochtend
• Lunch op zondagmiddag
• Diner tijdens de prijsuitreiking op zondagavond
• Dranken bij de lunches en tijdens het diner op zaterdagavond inbegrepen
• Alle verzekeringen, rallyborden en roadbooks voor het volledige weekend
• Tracking systeem van Geodynamics
Het inschrijvingsrecht dient betaald te worden op rek. nr. BE60 9791 5325 6870 op naam van All Car Promotions
vzw. met vermelding van “naam piloot + naam copiloot”.
Bij annulering door de deelnemer:
Voor 01.02.2024 Volledige terugbetaling van het reeds ontvangen bedrag
Voor 10.03.2024 50% terugbetaling van het inschrijvingsgeld
Bij annulering na 10.03.2024 Geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld, wel mag de equipe
vervangen worden door een andere equipe (onder voorwaarde van
goedkeuring door de organisatie).
Zakelijk inschrijven is mogelijk, neem hiervoor contact op met ons op volgend emailadres:
trimardclassic@gmail.com
Art. 6 Tijden en tussenstanden, officieel uithangbord
Alle officiële mededelingen, addenda, vaststellingen, beslissingen en tussenstanden worden doorgegeven via
Sportity .
Alle addenda, vaststellingen en beslissingen zullen op het officieel uithangbord en sportity geafficheerd worden.
Deze documenten maken integraal deel uit van het particulier reglement. In het geval van addenda en
vaststellingen tijdens de wedstrijd zullen de betrokken deelnemers schriftelijk op de hoogte gebracht worden, en
zullen voor kennisname dienen af te tekenen. Addenda en vaststellingen worden door de wedstrijdleider (of zijn
gemachtigde) getekend, beslissingen worden door de wedstrijdleider en het college van sportcommissarissen
getekend.
Art. 7 Roadbook
Gebruikte systemen:
Expert: Bol-pijl met en zonder afstanden, ingetekende kaarten, horloge-systeem, eenvoudige pijlen en puntenrit
en geschreven nota’s. Indien een bijkomend navigatiesysteem gebruikt wordt dan zal er een duidelijke uitleg
voorzien zijn bij het bijzonder wedstrijdreglement. Tracking via Geodynamics voor de RT’s.
Touring: het volledige roadbook wordt opgemaakt in Bol-pijl, met afstanden. Tracking via Geodynamics voor de
RT’s.
Balade: Het volledig roadbook wordt opgemaakt in Bol-pijl met afstanden. Hier worden geen RT trajecten
gereden.
Er zullen ook regelmatigheidstrajecten voorzien zijn, deze dienen aan een vooraf opgelegd snelheid
gereden worden.
Art. 8 Controlekaart
Bij de start zal iedere deelnemer een controlekaart ontvangen voorzien van startnummer, klasse en starttijd. De
controleletters, -cijfers en stempels die langs het parkoers staan opgesteld moeten met onuitwisbare inkt ingevuld
worden in het eerstvolgende vrije vakje van de controlekaart. Overschrijvingen, schrappingen, meerlijnig of
dubbel-dik schrijven zullen steeds als fout aanzien worden.
Alle controles zullen rechts van de weg staan. De plaats van een controle kan nooit aanleiding geven tot het
indienen van een klacht dienaangaande. Alle bemande controles worden geopend 30 minuten voor de ideale
doortocht van de eerste deelnemer en sluiten 30 minuten na de ideale doortocht van de laatste deelnemer.
Tijdcontroles (vast en geheim), stempel- en zelfcontroles staan beschreven in het VAS sportreglement en
Vlaamse Rittensportgids. De controlekaart dient bij elke tijdcontrole ter aftekening aangeboden te worden.
Art. 9 Bestraffingen (onder voorbehoud)
- Per minuut te laat aan een tijdcontrole 1 strafpunt
- Per minuut te vroeg aan een tijdcontrole 2 strafpunten
- Maximum te vroeg per tijdcontrole geen maximum
- Per seconde te laat aan een finish controle (RT) 0,1 strafpunt
- Maximum te laat per finish controle (RT) 5 strafpunten
- Per seconde te vroeg aan een finish controle (RT) 0,2 strafpunten
- Maximum te vroeg per finish controle- (RT) geen maximum
- Missen van een finishcontrole 5 strafpunten
- Missen van een tijdcontrole 5 strafpunten
- Missen van een zelfcontrole 5 strafpunten
- Teveel of verkeerd genoteerde controle 5 strafpunten
- Meer dan 30 minuten te laat in een sectie 1000 strafpunten + gemiste controles
- Meer dan 60 minuten te laat in de wedstrijd 2000 strafpunten + gemiste controles
- Snelheidsmeting organisator (5 km/u vrije zone) 1 strafpunten per km/uur te hoog
- Overschrijding snelheid met 15 km/uur 
 1e maal: verwittiging + strafpunten
2e maal: onmiddellijke buiten wedstrijdstelling
- Onsportief gedrag beslissing college van sportcommissarissen
- Gebruik van een GPS 1000 strafpunten
Straftijden met betrekking tot snelheidsovertredingen zullen als volgt toegepast worden. Er is steeds
een vrijstelling van 5 km/u.
Voorbeeld: toegestane snelheid 40km/u
• Gemeten snelheid: 45 km/u 0 strafpunten
• Gemeten snelheid: 46 km/u 0,5 strafpunten
• Gemeten snelheid: 47 km/u 1 strafpunt
• Gemeten snelheid: 48 km/u 1,5 strafpunt
• Enz.
De deelnemers beschikken over 1 jokerresultaat. Het slechtste tijdsopname punt op een RT, met een
maximum van 5 strafpunten per tijdsopnamepunt, zal niet mee opgenomen worden in de
eindrankschikking. Een tijdsopnamepunt missen of een tijdsopnamepunt te vroeg aandoen kan niet in
aanmerking komen als jokerresultaat.
Art. 10 Reglement en klachten
De wedstrijdleiding is belast met de toepassing van het reglement gedurende het verloop van de wedstrijd. Elke
klacht over deze toepassing moet ter inlichting en besluit overgemaakt worden aan het college van
sportcommissarissen.
Elk geval niet voorzien door dit reglement zal onderzocht worden door het college van sportcommissarissen die in
samenspraak met de wedstrijdleiding een beslissing zullen nemen.
Bij een klacht / opmerking / vraag om inlichting kan dit schriftelijk via het daarvoor voorziene formulier bezorgd
worden aan de relatie deelnemers. We proberen zo snel mogelijk een antwoord te geven via de relatie
deelnemers. Zie ook VAS sportreglement - hoofdstuk Algemene Voorschriften.
Art. 11 Prijzen en bekers
Er zijn bekers voorzien voor:
• 1ste 2 de en 3de team algemeen Expert en Touring
• Eerste dame Expert en Touring
• 1ste Bryghia team in het algemeen klassement
• Grootste pechvogel van het weekend
Art. 12 Alcoholcontrole
Elke persoon (piloot, copiloot), die deelneemt aan een wedstrijd die onder de verantwoordelijkheid van de
Vlaamse Autosportfederatie wordt ingericht, kan voor en/of tijdens de wedstrijd onderworpen worden aan
alcoholcontroles. Deze worden uitgevoerd door een feitenrechter die hiervoor door de VAS is gemandateerd.
De sportfederatie hanteert een nul tolerantie (0,00 sportreglement hoofdstuk 4 algemene voorschriften art. 2 punt
6). D.w.z. alcoholgehalte moet 0,00 zijn. Indien de eerste test positief is wordt een tweede test uitgevoerd met het
“pijpje” zodat de juiste hoeveelheid gekend is. Bij een positief resultaat (piloot en/of copiloot) volgt een
onmiddellijke buitenwedstrijdstelling van het team.
Gebruikt ademtesttoestel: ALCO-Sensor-FST serienummer 071333 en 071328, met geldig ijkingsattest,
afgeleverd door het Belgisch meetinstituut.
Bijkomende bepalingen
Alle niet in dit reglement opgenomen gevallen vallen terug op het VAS sportreglement.
De piloten, copiloten en hun rechthebbenden zien af van elk verhaal dat zij zouden kunnen uitoefenen tegen de
inrichters, alsook van elke burgerlijke of strafrechterlijke vervolging tegen de inrichters, medewerkers of officials
van de wedstrijd.
Indien bijzondere gevallen dit rechtvaardigen behoudt de inrichter zich het recht voor, in akkoord met het college
van sportcommissarissen, aan huidig reglement de wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht.
Elk schadegeval door de deelnemer veroorzaakt voor, tijdens of na de wedstrijd tegenover derden, andere
deelnemers of inrichters, moet zo snel mogelijk schriftelijk aan de wedstrijdleiding worden gemeld.
Indien de wedstrijd afgelast zou worden kan de inrichter niet verantwoordelijk gesteld worden en is hij alleen
gehouden de inschrijfgelden terug te betalen mits aftrek van 25% algemene kosten